Vogelschutzgebiet

Weiher bei Maulbronn

Typ Vogelschutzgebiet (SPA)
Nummer 7018401
Status verordnet
Verordnungsdatum 05.02.2010
Letzte Verordnung 05.02.2010
Fläche 1,43 km² (143 ha)
Schutzgebietssteckbrief SPA-Gebiet 7018401
Art Art (wiss.) Code Anzahl Steckbrief
Baumfalke Falco subbuteo A099 1
Eisvogel Alcedo atthis A229 1
Grauspecht Picus canus A234 2
Halsbandschnäpper Ficedula albicollis A321 2
Hohltaube Columba oenas A207 2
Krickente Anas crecca A052 2
Mittelspecht Dendrocopos medius A238 2
Neuntöter Lanius collurio A338 2
Schilfrohrsänger Acrocephalus schoenobaenus A295 1
Tafelente Aythya ferina A059 2
Wasserralle Rallus aquaticus A118 2
Wendehals Jynx torquilla A233 1
Zwergtaucher Tachybaptus ruficollis A004 2
Kurzbeschreibung Nr. Erhebungsbogen
W005 170184015005
W001 170184015001
W002 170184015002
W003 170184015003
W004 170184015004
W006 170184015006
W007 170184015007
W008 170184015008
W009 170184015009
Kurzbeschreibung Nr. Erhebungsbogen
W004 170184015004
W006 170184015006
W007 170184015007
W008 170184015008
{{ feature.modal_description }}
Maßnahmen Nr. {{ feature_info.number }}
Flächengröße {{ feature_info.current_area_formatted }}
Beschreibung {{ feature_info.description }}... (vollständige Beschreibung im Erhebungsbogen)
Lebensraumtypen
  • {{ item.habitat_type_code }} {{ item.name_bw }}
Arten
  • {{ item.species_code }} {{ item.deutsche_name }}
Maßnahmen
  • {{ item.management_measure_key }} {{ item.management_measure }} Priorität: hoch Priorität: mittel Priorität: gering