Vogelschutzgebiet

Mittlerer Rammert

Typ Vogelschutzgebiet (SPA)
Nummer 7519401
Status verordnet
Verordnungsdatum 05.02.2010
Letzte Verordnung 05.02.2010
Fläche 27,5 km² (2.750 ha)
Schutzgebietssteckbrief SPA-Gebiet 7519401
Art Art (wiss.) Code Anzahl Steckbrief
Baumfalke Falco subbuteo A099 1
Grauspecht Picus canus A234 31
Halsbandschnäpper Ficedula albicollis A321 47
Hohltaube Columba oenas A207 36
Mittelspecht Dendrocopos medius A238 54
Neuntöter Lanius collurio A338 10
Schwarzspecht Dryocopus martius A236 11
Wendehals Jynx torquilla A233 13
Kurzbeschreibung Nr. Erhebungsbogen
Entwicklungsmaßnahme AuT 17519401330002
{{ feature.modal_description }}
Maßnahmen Nr. {{ feature_info.number }}
Flächengröße {{ feature_info.current_area_formatted }}
Beschreibung {{ feature_info.description }}... (vollständige Beschreibung im Erhebungsbogen)
Lebensraumtypen
  • {{ item.habitat_type_code }} {{ item.name_bw }}
Arten
  • {{ item.species_code }} {{ item.deutsche_name }}
Maßnahmen
  • {{ item.management_measure_key }} {{ item.management_measure }} Priorität: hoch Priorität: mittel Priorität: gering