Vogelschutzgebiet

Bergstraße Dossenheim - Schriesheim

Typ Vogelschutzgebiet (SPA)
Nummer 6518401
Status verordnet
Verordnungsdatum 05.02.2010
Letzte Verordnung 05.02.2010
Fläche 3,71 km² (371 ha)
Schutzgebietssteckbrief SPA-Gebiet 6518401
Art Art (wiss.) Code Anzahl Steckbrief
Baumfalke Falco subbuteo A099 1
Grauspecht Picus canus A234 1
Mittelspecht Dendrocopos medius A238 1
Neuntöter Lanius collurio A338 2
Schwarzspecht Dryocopus martius A236 1
Uhu Bubo bubo A215 2
Wanderfalke Falco peregrinus A103 2
Zaunammer Emberiza cirlus A377 1
Zippammer Emberiza cia A378 3
Kurzbeschreibung Nr. Erhebungsbogen
k.A. 165184015051
Kurzbeschreibung Nr. Erhebungsbogen
k.A. 165184015051
k.A. 165184015052
{{ feature.modal_description }}
Maßnahmen Nr. {{ feature_data.number }}
Flächengröße {{ feature_data.current_area_formatted }}
Beschreibung {{ feature_data.description }}... (vollständige Beschreibung im Erhebungsbogen)
Lebensraumtypen
  • {{ item.habitat_type_code }} {{ item.name_bw }}
Arten
  • {{ item.species_code }} {{ item.deutsche_name }}
Maßnahmen
  • {{ item.management_measure_key }} {{ item.management_measure }} Priorität: hoch Priorität: mittel Priorität: gering